Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode ganzo.cz

Čo je ganzo.cz

Ganzo.cz ponúka sortiment čínskej značky Ganzo / Firebird, Ganzo.cz je priamym dovozcom a predajcom tejto značky.

I. Základné ustanovenie

Predávajúci
Jan Carbol, IČO: 76676668, DIČ: CZ7809214985, so sídlom Horní 3039/114, 70030 Ostrava 30, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Magistrátom mesta Ostravy. Fyzická osoba je platiteľom DPH.

Kupujúci
Kupujúci je zákazník, ktorý má záujem o kúpu ponúkaného tovaru a súhlasí so znením VOP. Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s VOP odoslaním objednávky prostredníctvom systému alebo iného objednávkového kanála (e-mail, telefón).

II. Objednanie tovaru

Objednávka tovaru prostredníctvom systému elektronického obchodu www.ganzo.cz, doručením e-mailovej objednávky na adresu predávajúceho alebo telefonicky sa považuje za záväznú objednávku. Objednávka musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vybavenie (počet a druh tovaru, názov, adresu a kontaktné údaje kupujúceho). Objednávky je možné vybavovať 24 hodín denne/7 dní v týždni.
V prípade objednania tovaru prostredníctvom e-shopu www.ganzo.cz dostane kupujúci oznámenie o prijatí objednávky systémom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Následne kupujúci čo najskôr dostane na tú istú adresu potvrdenie objednávky spolu s výzvou na zaplatenie. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť. V takom prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a informovať ho o situácii. Uvedené ceny sú vrátane 21% DPH.III.

III. Platobné podmienky

Za objednaný tovar je možné zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bankovým prevodom na účet v mBank (CZ)
 • bankovým prevodom na slovenský účet vo Fio v mene EUR (SK, DE, AU a iné)
 • bankovým prevodom na poľský účet Fortissimo v mene PLN (PL)
 • kreditnou kartou cez GoPay (CZ, SK)
 • pri prevzatí zásielky zaslanej na dobierku v hotovosti alebo kreditnou kartou (CZ, SK)
 • Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“). Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Zákazníkem a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet Obchodníka.
  V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
  Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

IV. Dodanie tovaru

Česká Republika

Česká pošta Zásilkovna PPL DPD Osobně v Ostravě

Z časových dôvodov bude odovzdanie navrhnuté vo večerných hodinách v predajni nábytku Mobelix v Ostrave Dubine. Toto miesto a čas nie sú podmienkou, stačí sa dohodnúť aspoň jeden deň vopred.

Zahraničie (Slovensko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko a iné)

Česká pošta Zásilkovna PPL DPD

Tovar je odoslaný na Slovensko až po pripísaní sumy na účet 2400047755/8330 (FIO - banka na Slovensku, za medzinárodnú platbu neplatíte žiadne ďalšie poplatky).

Platba na dobierku je možná na balíkovom úrade, v spoločnostiach PPL a DPD

Balenie

Aby boli náklady na dopravu čo najnižšie, balné sa neplatí.

Doba expedície

V prípade platby kartou alebo bankovým prevodom je objednaný tovar vo väčšine prípadov odoslaný nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet predávajúceho. A v prípade platby na dobierku aj nasledujúci pracovný deň po odoslaní objednávky.

V prípade meškania zásielky je kupujúci o tejto skutočnosti informovaný na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Kupujúci dostane faktúru/daňový doklad so všetkými potrebnými údajmi elektronicky na e-mailové konto uvedené v objednávke.

V prípade, že platba nie je pripísaná na účet predávajúceho do 14 kalendárnych dní, objednávka sa automaticky ruší a žiadnej zo strán nevznikajú žiadne ďalšie povinnosti.

V prípade neprevzatia zásielky v lehote stanovenej dopravcom sa zásielka vráti predávajúcemu. Pri opätovnom doručení si predávajúci účtuje prepravné v rovnakej výške.

V. Právo na odstúpenie od zmluvy

"Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu."

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď vy alebo vami určená tretia osoba prevezme tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to vašou povinnosťou.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

VI. Důsledky odstoupení od smlouvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia bol iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame).

Na vrátenie platieb použijeme bankový prevod. V žiadnom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady.

Platbu vám vrátime až po prijatí vráteného tovaru.

a) Príjem tovaru

Tovar vrátite na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak nám tovar pošlete späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady na vrátenie tovaru

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

Toľko k zákonu a teraz jednoducho v bodoch:

- doručiť tovar na adresu predávajúceho,
- tovar doručený späť na adresu predávajúceho musí byť nepoškodený, kompletný, vrátane priloženej faktúry a všetkých darčekov, ktoré ste dostali spolu so zásielkou,
- v prípade vrátenia poškodeného alebo nekompletného tovaru sa kúpna cena zníži o príslušnú sumu
- neposielajte tovar na dobierku - nebude akceptovaný.


Odporúčaný spôsob vrátenia tovaru je doporučená zásielka, ktorá je doporučená. V prípade straty zásielky, ak bola zaslaná obyčajnou poštou, nemá kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade nedodržania ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo primerane znížiť sumu, za ktorú bude tovar prijatý späť.

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku tovaru na žiadosť kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy na bankový účet, ktorý kupujúci oznámi predávajúcemu. Ak kupujúci už nemôže vrátiť tovar v pôvodnom stave alebo sa jeho hodnota už znížila (čiastočná spotreba alebo poškodenie tovaru), je povinný vrátiť chýbajúcu hodnotu v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka. kompenzovať v peniazoch - formou zápočtu proti vrátenej kúpnej cene, ktorá sa kupujúcemu vyplatí v zníženej hodnote.


VII. Reklamácie

Ak kupujúci dostane tovar s výrobnou vadou, má právo ju reklamovať. Poškodený tovar musí posúdiť predávajúci, aby mohol posúdiť oprávnenosť reklamácie. Vzhľadom na povahu tovaru nie je vždy potrebné zaslať tovar späť predávajúcemu. Ako dokumentácia často stačí opis a fotografie chybného tovaru. Ak je reklamácia oprávnená, identický tovar sa zašle kupujúcemu na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu.
Záručná doba Záručná doba pre reklamácie sa riadi § 619-627 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním.

Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí spotrebiteľovi náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

VIII. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie")

1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je fyzická osoba Jan Carbol, so sídlom: Horní 3039/114, 700 30 Ostrava Bělský Les, IČO: 76676668, e-mail: obchod@ganzo.cz.
2. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú: Horní 3039/114, 700 30 Ostrava Bělský Les, IČO: 76676668, e-mail: obchod@ganzo.cz.
3. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely zasielania newsletterov - marketingových oznámení o zľavách, novinkách alebo iných skutočnostiach, ktoré zaujímajú zákazníkov. Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.
4. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany sa nevykonáva.
5. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, sú: zákazníci a obchodní partneri.
6. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subjektu, e-mailová adresa subjektu a poštové smerovacie číslo sídla alebo trvalého pobytu subjektu.
7. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú orgány a organizácie, ktorým spracúvanie umožňujú osobitné právne predpisy, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky na ochranu spracúvaných osobných údajov, a to:

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1

Zásilkovna s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9

PPL CZ s.r.o.
K Borovému 99, Jažlovice
251 01 Říčan

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.
Modletice 135
251 01 Říčany u Prahy

So súhlasom dotknutej osoby alebo na jej pokyn sa osobné údaje môžu poskytnúť ďalším príjemcom.
8. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám sa nevykonáva.
9. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom alebo osobne).
10. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, nie však dlhšie ako 2 roky od získania údajov.
11. prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním alebo podobným spôsobom na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania.
12. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré o nej spracúva, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu: obchod@ganzo.cz alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
13. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (za predpokladu, že nejde o zákonnú/zmluvnú požiadavku), v prípade neposkytnutia jej nebude zasielaný newsletter a nebude informovaná o novinkách, podujatiach alebo iných informáciách, ktoré zákazníka zaujímajú.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. októbra 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

X. Ostatné

Ak máte akékoľvek otázky, použite nižšie uvedený formulár v rohu "Kontakt".